Základní škola
a mateřská škola Čížkovice

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pro rodiče a žáky ve škole působí Školní poradenské pracoviště. Jeho pracovníky jsou výchovná poradkyně, školní metodik prevence, asistent pedagoga, logopedická asistentka a třídní učitelé. Tito pracovníci úzce spolupracují s SPC Litoměřice, PPP Litoměřice, OSPOD Lovosice a dalšími institucemi. 

Pokud se naskytnou jakékoliv problémy s výukou i chováním dětí, neváhejte se obrátit na kteréhokoliv člena pracoviště a jistě společně dojdeme k nějakému závěru.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výchovná poradkyně

Mgr. Pavla Schubertová

- konzultační hodiny pro žáky a rodiče po domluvě

- email: schubertova@zs-cizkovice.cz, tel. 602 207 823

Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, dokumentační a evidenční. Podílí se na integraci žáků se zdravotním postižením, vede agendu žáků s poruchami učení a chování. S třídními učiteli konzultuje případné výchovné a vzdělávací problémy žáků, podílí se na šetření výchovných problémů žáků.  Předává odborné informace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Doporučuje služby externích odborníků- dětský psycholog, poradna, logoped.

Speciální pedagog 

Mgr. Bc. Pavla Schubertová

Zabývá se především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů. Spoluorganizuje péči o děti s poruchami učení a chování na I. stupni školy, pracuje se žáky , napomáhá při řešení problémů se začleněním do kolektivu, problémů v rodině, konzultuje nebo se zúčastňuje konzultací s rodiči těchto žáků o možných způsobech péče. Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky. 

Školní metodik prevence

Mgr. Bc. Martina Pochobradská Týlová

- konzultační hodiny pro žáky a rodiče po domluvě

- email: tylova@zs-cizkovice.cz, tel. 602 615 729

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a vedení školy. Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.

Logopedická asistentka

Mgr. Věra Černá

- konzultační hodiny pro žáky a rodiče po domluvě

- emali: cerna@zs-cizkovice.cz, tel. 602 133 752

Zaměřuje se zejména na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v mladším školním věku.V rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Asistentka pedagoga

Eliška Svojšová, Dis.

- konzultační hodiny pro žáky a rodiče po domluvě

- email: svojsova@zs-cizkovice.cz

 

Zde nabízíme některé další kontakty:

Speciálně pedagogické centrum v Litoměřicích

Kontakt: +420 416 734 011- objednávky na základě telefonické domluvy

Mgr. Tomická Václava, Ph.D. – pracovnice pověřená vedením SPC

Mgr. Preissová Martina – speciální pedagog , odloučené pracoviště Lovosice

Pedagogicko- psychologická poradna v Litoměřicích

kontakt: +420 416 733 015

Klinická psychologie

-diagnostika intelektu, osobnosti, kongnitivních funkcí, poradenství, pomoc při zvládání krize, školní problematika, výchova, osobní růst

tel. +420 723 111 477 

Mgr. Jílková Kateřina

Vize školy

Naše škola bude místem, kam se děti nebudu obávat přijít, kam se budou po jejím absolvování rády vracet.

Získají zde vzdělání na úrovni 1. stupně základního vzdělávání. 

Škola bude bedlivě dbát na rovnost ve vzdělání a bude na základě nejnovějších pedagogických a psychologických poznatků činit všechny kroky k tomu, aby byli žáci a žákyně ve vzdělání úspěšní. 

Rovněž v rámci inkluzivního vzdělávání se budou vyučující i ostatní pedagogové i další pracovníci školy snažit vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro všechny žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Rodičům a opatrovníkům dětí bude otevřena škola ve všech ohledech, budou bráni jako partneři při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Vedle hlavní náplně činnosti (výchova a vzdělávání) bude škola v obci jako centrum volnočasových i společenských služeb otevřená žákům svým i starším, ale i široké veřejnosti.